Občanské sdružení Respondeo

Poskytujeme tři sociální služby: občanskou poradnu (pomáhá lidem v obtížné životní situaci řešit např. dluhovou problematiku, občanskoprávní spory, apod.), dále Centrum pro pomoc obětem násilí a trestných činů a Intervenční centrum, které poskytuje podporu obětem domácího násilí. Naše služby jsou profesionální, diskrétní a zcela bezplatné. Na problémy nejste sami - jsme tu pro Vás!

Občanská poradna Respondeo

Dostali jste se do složité životní stiuace a nevíte jak dál? Neznáte svá práva nebo si nejste jisti jak postupovat při jednání s úřady a institucemi? Právě pro Vás je tu občanská poradna. Všechny námi poskytované služby jsou diskrétní a bezplatné. Využijte jich!

Centrum pro pomoc obětem

Pomáháme Vám orientovat se v trestním řízení. Jako oběť násilí nebo trestného činu nesmíte trpět ještě tím, že neznáte svá práva a nevíte, jak v nastalé složité životní situaci postupovat. Nabízíme Vám oporu a zastání, nebojte se nás kontaktovat. Bezplatně, nezávazně, diskrétně.

Intervenční centrum Respondeo

Nabízí účinnou pomoc obětem domácího násilí. Vedle psychické a sociální podpory máte možnost využít i právního poradenství při konzultacích a sepisování dokumentů. Využijte našeho silného zázemí, zkušeností a kontaktů na spolupracující organizace. Bezplatně, diskrétně a profesionálně.

Co dělat, když...

V této sekci najdete stručné odpovědi na otázky, které se mohou týkat Vaší situace. Podrobnosti Vám rádi sdělí pracovníci Intervenčního centra Respondeo, na které se můžete obrátit osobně, případně si s nimi sjednat schůzku.    

1. ...si nejsem jistá/ý, zda jednání, kterého se vůči mně dopouští osoba blízká, je domácí násilí?

Splňuje-li jednání osoby Vám blízké níže popsané znaky, jedná se o domácí násilí. 

 • Opakovanost a dlouhodobost – domácí násilí není jednorázový incident, ačkoliv by měl i tento závažné následky. 
 • Skrytost – k domácímu násilí dochází v soukromí, mimo kontrolu veřejnosti, s čímž zpravidla souvisí problém nedostatečného množství důkazů. 
 • Stupňující se tendence – domácí násilí začíná zpravidla psychickým násilím, ke kterému se postupně přidává násilí fyzické. 
 • Cyklické fáze – dochází ke střídání jednotlivých fází „líbánek“, konfliktu“ a „usmiřování“. 
 • Jasné rozdělení rolí – role násilné a ohrožené osoby se v průběhu incidentů nemění, tj. nejedná se o tzv. italskou domácnost. 
 • Blízké vztahy intimního charakteru – domácí násilí se odehrává mezi blízkými osobami (mezi partnery, manžely, ale také v rámci transgeneračních vztahů – např. syn vůči starým rodičům).

Formy domácího násilí 

 • Psychické – ponižování, zastrašování, nadávání, zesměšňování, vydírání (např. rozchodem, sebevraždou)… 
 • Sociální – zejména bránění kontaktu s rodinou či přáteli, kontrola sms zpráv, emailů… 
 • Ekonomické – znemožnění přístupu k rodinným příjmům, každodenní kontrola nákupů… 
 • Fyzické – bití rukou, strkání, kroucení, tahání za vlasy, pálení, kousání, kopání, škrcení, ohrožování zbraní… 
 • Sexuální – znásilnění, donucení ke sledování pornografie…

Násilí mezi blízkými osobami není normální. Nejste povinen/povinna ho trpět. Vy sám/sama však musíte zvážit, zda takové jednání je pro Vás nadále snesitelné nebo nikoliv. Nejste v tom sám/sama. Pomoc máte na dosah.

 2. …se rozhodnu opustit násilnou osobu?

 • Pokud se rozhodnete, že domácí násilí už dále nebudete trpět, je nutné v prvé řadě zmapovat Vaše možnosti. Svěřte se se svým trápením blízké osobě, které můžete důvěřovat (sourozenci, kamarádce). Promyslete, kam půjdete – kde budete bydlet, až násilnou osobu opustíte. Můžete jít k přátelům, k rodičům, máte prostředky na vlastní bydlení?
 • Důležité je také bezpečně opustit obydlí, ve kterém s násilnou osobu žijete. Např. si tajně sbalit věci a odejít, když násilná osoba nebude přítomna – abyste předešli napadení. Svůj záměr odejít sdělte blízké osobě, které důvěřujete.
 • V případě, že s násilnou osobou máte děti a společné obydlí opouštíte i s nimi, co nejrychleji podejte návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem a spojte jej s návrhem na nařízení předběžného opatření, kterým Vám mohou být děti svěřeny předběžně do péče a stanoveno výživné. Dle posouzení Vaší konkrétní situace lze také doporučit zaslání zprávy sms násilné osobě (druhému rodiči nezletilých dětí), že děti jsou v pořádku a případně nebránit kontaktu s druhým rodičem. Bezodkladně informujte orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) o důvodu opuštění společného bydliště a případně navrhnout způsob kontaktu dětí s druhým rodičem.
 • Je-li nemovitost (byt, dům), ve kterém žijete s násilnou osobou, ve Vašem výlučném vlastnictví a násilná osoba nemovitost užívá jen na základě Vašeho souhlasu, podejte žalobu o vyklizení. Pro jistotu se však na dobu, než vše bude soudně vyřešeno, přestěhujte do bezpečí. Stejné platí pro případ, že jste výlučným nájemcem nemovitosti.
 • Pokud máte nemovitost v podílovém spoluvlastnictví, nabízí se možnost podat žalobu k soudu na zrušení podílového spoluvlastnictví. Obdobně lze postupovat v případě, že máte byt ve společném nájmu – máte možnost podat žalobu na zrušení společného nájmu k bytu.
 • Máte-li nemovitost ve společném jmění manželů, tak platí, že společné jmění manželů zaniká rozvodem manželství. Nemovitost (jakožto jiný majetek a také dluhy patřící do společného jmění) lze vypořádat tzv. dohodou o vypořádání společného jmění ještě před rozvodem manželství (dochází-li tzv. nespornému rozvodu manželství), nebo v případě tzv. sporného rozvodu dohodou či žalobou, a to nejpozději do tří let od rozvodu manželství.
 • Jste-li rozvedení manželé a máte byt ve společném nájmu manželů a po rozvodu se nedohodnete, kdo bude nájemcem, lze podat žalobu k soudu. Jiné pravidlo platí u družstevních bytů. Vzniklo-li právo na uzavření smlouvy o nájmu jednomu z manželů před uzavřením manželství, výlučným nájemcem se po rozvodu stává tento manžel. V ostatních případech, nedojde-li k dohodě, rozhodne soud.
 • Časový prostor pro řešení Vaší situace Vám poskytne tzv. policejní vykázání (rozhoduje o něm příslušný policista) nebo předběžné opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí podle ustanovení § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (rozhoduje o něm příslušný soud). Oba instituty však situaci řeší jen dočasně.

3. …se rozhodnu opustit násilnou osobu a nemám, kam jít?

 • Pokud se rozhodnete, že domácí násilí už dále nebudete trpět, je nutné v prvé řadě zmapovat Vaše možnosti. Svěřte se se svým trápením osobě, které můžete důvěřovat (sourozenci, kamarádce..).
 • Nemáte-li, kam jít, existuje v České republice řada azylových domů, které poskytují ubytování za dostupné ceny. Kontakt na nejbližší azylový dům Vám poskytne pracovnice IC na požádání.
 • Důležité je také bezpečně opustit obydlí, ve kterém s násilnou osobou žijete. Např. si tajně sbalit věci a odejít, když násilná osoba nebude přítomna – abyste předešli napadení. Svůj záměr odejít sdělte blízké osobě, které důvěřujete.
 • V případě, že s násilnou osobou máte děti a společné obydlí opouštíte i s nimi, co nejrychleji podejte návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem a spojte jej s návrhem na nařízení předběžného opatření, kterým Vám mohou být děti svěřeny předběžně do péče a stanoveno výživné. Dle posouzení Vaší konkrétní situace lze také doporučit zaslání zprávy sms násilné osobě (druhému rodiči nezletilých dětí), že děti jsou v pořádku. Bezodkladně informujte orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) o důvodu opuštění společného bydliště a případně navrhnout způsob kontaktu dětí s druhým rodičem.
 • Časový prostor pro řešení Vaší situace Vám poskytne tzv. policejní vykázání (rozhoduje o něm příslušný policista) nebo  předběžné opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí podle ustanovení § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (rozhoduje o něm příslušný soud). Oba instituty však situaci řeší jen dočasně.

4. …se rozhodnu na násilnou osobu podat trestní oznámení?

 • V případě, že jste obětí domácího násilí, dopouští se na Vás násilná osoba pravděpodobně některého z trestných činů (ublížení na zdraví, znásilnění, týrání osoby žijící ve společném obydlí, omezování osobní svobody…). V případě, že se Policie ČR o spáchání trestného činu dozví, postupuje z úřední povinnosti. Někdy se však o domácím násilí nedozví, protože jste ji např. k žádnému incidentu doposud nevolal/a. Zde je pak možné podat trestní oznámení, které je také dobré podložit důkazy (např. lékařskou zprávou, kontaktem na svědka, fotografiemi...).
 • Trestní oznámení lze podat ústně či písemně. Trestní oznámení lze podat na Policii ČR nebo na státním zastupitelství.
 • V trestním oznámení popište jednání, ke kterému došlo, kdy k němu došlo a kdo se ho dopustil. V trestním oznámení také požádejte abyste byl/a vyrozuměn/a o tom, s jakým výsledkem bylo trestní oznámení prošetřeno. Bez takové výslovně učiněné žádosti nemá Policie ČR povinnost Vás vyrozumět o výsledku svého šetření.

5. …když chci, aby trestní stíhání násilné osoby bylo zastaveno?

 • Trestné činy, k jejichž stíhání je třeba Vašeho souhlasu:
  1. Pokud se vůči Vám násilná osoba dopustila některého trestného činu uvedeného v ust. § 163 trestního řádu (např. ublížení na zdraví, neposkytnutí pomoci, omezování osobní svobody, vydírání, sexuálního nátlaku, nebezpečného vyhrožování, nebezpečného pronásledování) a násilná osoba je např. Vaším vnukem, dcerou, synem, sourozencem, osvojitelem, osvojencem, manželem, partnerem či druhem.
  2. Násilná osoba se vůči Vám dopustila trestného činu znásilnění a v době spáchání tohoto činu byla Vaším manželem, partnerem nebo druhem.
 • V případě, že je trestní stíhání vedeno pro některý shora uvedený trestný čin, bude po Vás Policie ČR požadovat souhlas s trestním stíháním. Jestliže se ihned nevyjádříte, zda souhlasíte s trestním stíháním, bude Vám poskytnuta podle povahy věci k vyjádření přiměřená lhůta, nejvýše však 30 dnů. Po marném uplynutí této lhůty již souhlas s trestním stíháním dát nelze.
 • Souhlas s trestním stíháním můžete výslovným prohlášením vzít kdykoliv zpět, a to až do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné poradě. Výslovně odepřený souhlas však nelze znovu udělit.

6. …se rozhodnu s násilnou osobou zůstat?

 • V takovém případě, prosím, kontaktujte IC a domluvte si schůzku, na které s Vámi rádi sestavíme tzv. bezpečnostní plán. Jedná se o manuál, kde s Vámi probereme jak uzpůsobit domácnost a jak se chovat při napadení, aby soužití s násilnou osobou bylo bezpečnější.
 • Dále Vám poskytneme kontakty na další užitečné organizace.

7. …jsem násilnou osobu opustila, ale on/a mě stále pronásleduje?

 • Pravděpodobně páchá trestný čin nebezpečné pronásledování (stalking). Více o stalkingu naleznete zde.

8. …mě násilná osoba napadla?

 • Zavolejte Policii ČR. Pokud jste napaden/a během volání na Policii ČR, nezavěšujte a křičte.
 • Pokud jste zraněn/a, jděte k lékaři a oznamte, co se vám stalo. Požádejte ho, aby Vám napsal zprávu.
 • Po útoku chvíli neuklízejte a důkazy (roztrhané oblečení, vytrhané vlasy, modřiny na těle atd.), vyfoťte (nejlépe s datem) a dobře uschovejte.
 • Pokud nechcete Policii ČR volat, schraňujte důkazy pro případ, že se jednou rozhodnete jinak.
   

9. ...PČR vykáže násilnou osobu ze společného obydlí?

 • Budete automaticky kontaktován/a ze strany intervenčního centra, a to buď telefonicky, nebo písemně (nebude-li mít intervenční centrum k dispozici Vaše telefonní číslo).
 • Vykázání trvá deset dní, přičemž desetidenní lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, v němž došlo k vykázání a končí ve 24.00 hodin desátého dne. Např. k vykázání došlo 10.10.2011. Lhůta skončila 20.10. 2011 ve 24:00 h.
 • Vykázání lze soudně prodloužit tzv. návrhem na nařízení předběžného opatření podle ustanovení § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních o 1 měsíc. Tuto dobu lze pak ještě prodloužit až na období šesti měsíců.

10. …se chci rozvést/zrušit registrované partnerství?

 • Lze rozlišit dva druhy rozvodu – sporný a nesporný. Nesporný rozvod v zásadě znamená, že rozvádějící se manželé jsou schopni se domluvit na výchově dětí a vypořádání svého majetku a závazků a také oba s rozvodem souhlasí. Tento typ rozvodu je rychlejší a soud nezjišťuje, proč k rozvodu dochází. Sporný rozvod je v případech domácího násilí častější. Soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství a je tento druh rozvodu je tedy i psychicky náročnější. V případě sporného rozvodu však nedochází k vypořádání společného jmění manželů. Vždy je však nejprve nutné, aby opatrovnický soud rozhodl o dětech, tj. komu budou svěřeny do výchovy a jaké výživné bude druhý rodič platit.
 • Registrované partnerství lze pak zrušit žalobou o zrušení registrovaného partnerství. Je nutné prokázat, že vztah mezi partnery již fakticky netrvá. Pokud se k návrhu na zrušení partnerství druhý partner připojí, soud nezkoumá, zda partnerský vztah již fakticky netrvá, a rozhodne o zrušení partnerství.

11. …mám v trestním řízení proti násilné osobě postavení poškozeného?

 •  Poškozený je ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil.
 • Jako poškozený máte právo činit návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání a před skončením řízení se k věci vyjádřit.
 • Jako poškozený jste také oprávněn/a  navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla Vám byla trestným činem způsobena.
 • Za splnění zákonem stanovených podmínek máte také právo na ustanovení bezplatného právního zástupce.

12. …jsem byl/a trestním soudem odkázána s náhradou škody na soud civilní?

 • Trestní soud Vás odkáže s nárokem na náhradu škody na občanskoprávní řízení tehdy, není-li podle výsledků dokazování pro vyslovení povinnosti k náhradě škody podklad nebo bylo-li by pro rozhodnutí o povinnosti k náhradě škody třeba provádět další dokazování, jež by podstatně protáhlo trestní řízení. Na řízení ve věcech občanskoprávních Vás soud odkáže také se zbytkem nároku, jestliže Vám byl nárok z jakéhokoli důvodu přiznán jen zčásti. Jestliže soud obžalovaného obžaloby zprostí, odkáže Vás s nárokem na náhradu škody vždy na řízení ve věcech občanskoprávních.
 • Ve shora uvedených případech pak máte možnost podat žalobu o náhradu škody. Občanskoprávní řízení je však ovládáno zcela jinými zásadami než trestní řízení. Soud hodnotí pouze důkazy předložené účastníky, sám z vlastní iniciativy nejedná a důkazy neopatřuje. Důkazní břemeno leží na poškozeném, který musí dokazovat, že mu byla způsobena škoda v určité výši a že ji způsobila násilná osoba.

13. …jsem Policií ČR odkázána na přestupkové řízení?

 • V případě, že Policie Čr jednání násilné osoby vůči Vám nevyhodnotí jako trestný čin, ale pouze jako přestupek, zpravidla Vás odkáže na přestupkové řízení. V případech domácího násilí se totiž násilná osoba často dopouští přestupku proti občanskému soužití. Zde se pak často jedná o tzv. návrhový přestupek, kdy budete Vy sám/sama muset navrhnout projednání takového přestupku u přestupkové komise (příslušný je zpravidla městský úřad, nikoliv Policie Čr). Lhůta na podání návrhu činí 3 měsíce.
 • V rámci přestupkového řízení je třeba unést tzv. důkazní břemeno, tzn. prokázat vinu násilné osoby (např. svědectvím, fotografiemi, lékařskou zprávou). Neprokážete-li vinu násilné osoby, budete muset uhradit náklady řízení ve výši 1 000,- Kč.
 • Za přestupek je možné uložit peněžitou pokutu do 20 000 Kč.

14. …chci bezplatného právního zástupce?  

 • V rámci občanského soudního řízení (např. rozvod manželství) máte možnost požádat soud o přidělení zástupce, který Vás bude zastupovat v řízení. Předpoklady pro vyhovění žádosti jsou: splnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků a dále skutečnost, že přidělení zástupce je třeba k ochraně Vašich zájmů. Žádost o přidělení zástupce je možno podat ještě před podáním žaloby, v tomto případě je vhodné spojit s žádostí o osvobození od soudních poplatků. Zástupcem nemusí být přidělen advokát. 
 • V rámci trestního řízení, jste-li poškozený. Osvědčí-li poškozený, který uplatnil v souladu se zákonem nárok na náhradu škody, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady vzniklé s přibráním zmocněnce, rozhodne na jeho návrh soud, že má nárok na právní pomoc advokáta, a to bezplatnou nebo za sníženou odměnu.

15. …chci zakázat bývalému partnerovi styk s dítětem?

 • Jestliže je to nutné v zájmu dítěte, soud styk dítěte s rodičem omezí nebo jej i zakáže.
 • Základní podmínka pro omezení nebo zákaz styku s dítětem zájem dítěte (např. dítě je při pobytu s druhým rodičem ohrožováno na zdraví, rodič nabízí dítěti nevhodný životní příklad, ohrožuje mravnost apod.).

16. …bývalý partner neplatí výživné?

 • Pokud bývalý partner výživné po dobu delší než čtyři měsíce, dopouští se trestného činu neplnění povinné výživy. Je možné na něj podat trestní oznámení.
 • Dále je možné (bylo-li výživné stanoveno soudně) proti bývalému partnerovi podat návrh na výkon rozhodnutí nebo návrh na nařízení exekuce.

17. …je ohrožen někdo v mém okolí domácím násilím?

 • Vysvětlete jí/mu, že ve stejné situaci se nachází spousta lidí. Připusťte, že ohrožená osoba potřebovala velikou odvahu, aby vám uvěřila natolik, že se vám dokázala s problémem domácího násilí svěřit. Věnujte jí dostatek času k vyprávění. Nenuťte ji, aby uváděla detaily, jestliže sama nechce.
 • Řekněte, že si nikdo nezaslouží, aby mu bylo vyhrožováno či byl bit, bez ohledu na to, co říká násilná osoba. Buďte dobrým posluchačem, povzbuzujte ohroženou osobu k vyjádření vzteku, bolesti a jiných emocí.
 • Nechte ohroženou osobu učinit vlastní rozhodnutí. I když to v danou chvíli může znamenat, že ještě není připravena opustit vztah, je to její rozhodnutí.
 • Zeptejte se ohrožené osoby, zda utrpěla nějakou fyzickou újmu. Nabídněte jí doprovod do nemocnice, jestliže tam potřebuje zajít.
 • Pomozte jí oznámit útok na policii, jestliže se pro takové řešení rozhodne. 
 • Nevystavujte se nebezpečným situacím: nenabízejte, že si promluvíte s násilníkem. Nedopusťte, abyste byli násilnou osobou vnímáni jako hrozba.

 

Zdroj: Jak pomoci, když je ohrožen někdo v mém okolí domácím násilím [online]. [cit. 28.5.2012]. Dostupný z [http://www.domacinasili.cz/prakticke-rady/jak-pomoci-kdyz-je-ohrozen-nekdo-v-mem-okoli-domacim-nasilim/]