Občanské sdružení Respondeo

Poskytujeme tři sociální služby: občanskou poradnu (pomáhá lidem v obtížné životní situaci řešit např. dluhovou problematiku, občanskoprávní spory, apod.), dále Centrum pro pomoc obětem násilí a trestných činů a Intervenční centrum, které poskytuje podporu obětem domácího násilí. Naše služby jsou profesionální, diskrétní a zcela bezplatné. Na problémy nejste sami - jsme tu pro Vás!

Občanská poradna Respondeo

Dostali jste se do složité životní stiuace a nevíte jak dál? Neznáte svá práva nebo si nejste jisti jak postupovat při jednání s úřady a institucemi? Právě pro Vás je tu občanská poradna. Všechny námi poskytované služby jsou diskrétní a bezplatné. Využijte jich!

Centrum pro pomoc obětem

Pomáháme Vám orientovat se v trestním řízení. Jako oběť násilí nebo trestného činu nesmíte trpět ještě tím, že neznáte svá práva a nevíte, jak v nastalé složité životní situaci postupovat. Nabízíme Vám oporu a zastání, nebojte se nás kontaktovat. Bezplatně, nezávazně, diskrétně.

Intervenční centrum Respondeo

Nabízí účinnou pomoc obětem domácího násilí. Vedle psychické a sociální podpory máte možnost využít i právního poradenství při konzultacích a sepisování dokumentů. Využijte našeho silného zázemí, zkušeností a kontaktů na spolupracující organizace. Bezplatně, diskrétně a profesionálně.

Projekty

Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace

Intervenční centrum Respondeo je partnerem projektu s názvem „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“ , který APIC za podpory Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů, realizuje od ledna 2015.

Projekt usiluje o významnou změnu praxe v oblasti domácího násilí ze strany angažovaných profesionálů institucí (zejména policejní orgány, státní zastupitelství a soudy, orgány sociálně-právní ochrany dětí, sociální pracovníci atd.) vytvořením platformy pro odbornou diskusi a následně specializaci klíčových profesí zainteresovaných na řešení problematiky domácího násilí. Partnery projektu jsou nejen regionální poskytovatelé služby intervenční centra, ale také významné a důležité instituce jako Ministerstvo vnitra, Krajský soud v Brně, Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, Městské ředitelství Policie ČR v Brně či Krajské policejní ředitelství Jihomoravského kraje. Dalšími partnery jsou romská organizace Romano Jasnica či Sociofaktor, s.r.o., který bude provádět jednu z prvních aktivit projektu, celostátní výzkum.

Více o projektu najdete na stránkách http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=373

Kampaň k projektu nese název "čení bolí" : http://www.mlceniboli.cz/

                 

Stop domácímu násilí

Díky projektu "Stop domácímu násilí" podpořenému z Norských fondů prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha rozšiřujeme nabídku bezplatných služeb pro oběti domácího násilí.

Intervenční centrum Respondeo nyní poskytuje také bezplatnou péči psychologa, kariérové poradenství, které pomáhá obětem postavit se na vlastní nohy (uspět na trhu práce, založit vlastní fungující podnikání, stát se ekonomicky nezávislým na partnerovi...) a v neposlední řadě i bezplatné advokátní zastupování u soudních jednání.

Zároveň díky podpoře můžeme prohlubovat práci s profesionály z oboru - řešit společně případy, lépe komunikovat, vytvářet snadno použitelné vzory dokumentů a modelové postupy pro další příběhy domácího násilí. S jasným záměrem: aby byl boj proti domácímu násilí vnímán jako veřejné téma, a aby všechny zúčastněné složky (od policie přes orgány sociálně-právní ochrany dětí až po azylové domy...) věděly, jak účinně postupovat a efektivně spolupracovat.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

 

 

Program Fond pro NNO podporuje projekt Pomoc dětem a rodinám v Mladé Boleslavi

Respondeo v rámci projektu Pomoc dětem a rodinám dochází v Mladé Boleslavi do rodin s dětmi a jedná v jejich prospěch tak, aby děti mohly bezpečně vyrůstat ve svých rodinách ve známém prostředí domova. Pracovníci poskytují rodičům pomoc a podporu v občanskoprávních tématech (jako jsou např. dluhy, bydlení, zaměstnání, rodinné právo, nájemní bydlení, apod.). Vedle toho jim pomáhají jednat s úřady, dětem asistují se zvládáním školní docházky a povinností a dbají ve spolupráci s OSPOD na řešení aktuálních problémů a překážek v rodině. V týmu jsou sociální pracovnice, právník a psycholožka. Právník pomáhá při řešení složitějších právních problémů a v případě potřeby je nejen k dispozici sociálním pracovnicím, ale i rodinám. Psycholožka poskytuje terapie jednotlivým členům rodin a i celým rodinám. Cílem této terapeutické pomoci je hledat příčiny obtíží v rodině a společně s tím podpořit utváření kvalitních rodinných vztahů, které jsou pro zdravý psychosociální vývoj dítěte nezbytné (např. výchovné, vývojové a emoční problémy dítěte, konfliktní situace v rodině, problematická komunikace apod.).


Koordinátorkou projektu byla od dubna 2015 do prosince 2015 Mgr. Alena Líbalová, kontakt: e-mail: libalova@pomocobetem.cz, tel.: 775 561 847. Od ledna 2015 je koordinátorem Mgr. David Kyncl, kontakt: e-mail: david.kyncl@respondeo.cz, tel.: 775 561 846. Za propagaci projektu je zodpovědný PR pracovník Mgr. Jiří Hofman.


Za dobu realizace od dubna 2015 do března 2016 probíhala spolupráce s 14 rodinami, které měly celkem 36 nezletilých dětí. V rámci spolupráce proběhlo celkem 228 konzultací a připadá na ně 163 terénních výjezdů. Proběhla 3 intermediální setkání spolupracujících organizací a byla vytvořena Metodika případové práce s rodinami se zaměřením na spolupráci subjektů na území ORP Mladá Boleslav. Byl vytvořený a distribuovaný informační leták, vydané dvě tiskové zprávy a vyšly čtyři mediální výstupy.

Více o projektu naleznete na nové webové stránce Respondea.

Tiskové zprávy jsou ke stažení zde a zde.
Vybrané mediální výstupy:

Web Statutárního města Mladá Boleslav

Měsíčník Boleslavan

Web Statutárního města Mladá Boleslav

Novinky.cz

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

 

Proč zrovna já?

V projektu "Proč zrovna já?" poskytujeme pomoc obětem trestných činů na území Mladé Boleslavi a Kutné Hory ve spolupráci s Probační a mediační službou České republiky. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR a ze státního rozpočtu.

 

Dluhové poradenství

Respondeo, o. s. poskytuje občanům v rámci tohoto projektu bezplatné poradenství v oblasti finanční gramotnosti, problematiky dluhů a v oblasti insolvence - pomáhá klientům v přípravě insolvenčních návrhů. Dále v rámci projektu vydává tiskové zprávy, pořádá semináře pro veřejnost a odbornou veřejnost a účastní se dalšího vzdělání v oblasti finanční gramotnosti.

Poradenství je poskytováno v Nymburce, Milovicích, Čelákovicích, Kolíně a Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.

Projekt je realizován s podporou ČSOB a Poštovní spořitelny.

Více informací o projektu naleznete zde.

 

Chci práci i rodinu

Respondeo, o. s. se stalo partnerem projektu "Chci práci i rodinu", jehož realizátorem je občanské sdružení Brandýský Matýsek. Projekt běží od 1. června 2012 do 31. května 2015 s cílem podporovat slaďování rodinného a pracovního života rodičů z Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi a okolí.

Respondeo, o. s. má na starosti tyto aktivity:

  • garantuje obsahovou odbornou část projektu – slaďování rodinného a pracovního života a informace o rovných příležitostech žen a mužů
  • spolupodílí se na přípravě materiálů a informací pro zaměstnavatele, pro kampaň „Chci práci i rodinu“ a pro osoby z cílové skupiny, spolupodílí se na přípravě 12 besed týkajících se projektu
  • po dobu trvání projektu podporuje příjemce poradenstvím s vedením projektu


Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v ČR. Jako další partneři vystupují město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a zaměstnavatelé působící v regionu. Více informací naleznete na stránkách projektu nebo na vyžádání u participujících subjektů.

 

Ženy umí podnikat

Respondeo, o. s. se stalo partnerem projektu "Ženy umí podnikat", jehož realizátorem je občanské sdružení Brandýský Matýsek. Projekt běží od 1. listopadu 2012 do 31. října 2014 s cílem zlepšit situaci v prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a ve sladění pracovního a rodinného života. Program je určen pro 150 žen, které již podnikají nebo o podnikání uvažují a mají místo bydliště nebo výkonu podnikání ve Středočeském kraji.

Respondeo, o. s. má na starosti tyto aktivity:

  • garantuje obsahovou odbornou část projektu – slaďování rodinného a pracovního života a informace o rovných příležitostech žen a mužů
  • spolupodílí se na přípravě materiálů a informací pro osoby z cílové skupiny, lektorsky zajišťuje besedy/semináře a individuální konzultace pro cílovou skupinu (na téma rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života)
  • po dobu trvání projektu podporuje příjemce poradenstvím s vedením projektu


Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v ČR. Více informací naleznete na stránkách projektu nebo na vyžádání u participujících subjektů.

 

Vzdělávání znevýhodněných dětí

Respondeo, o. s. lektorsky zajišťuje sérii kurzů na speciálních školách a v dětských domovech v Nymburce, Městci Králové, Lysé nad Labem a Poděbradech. Během výukových programů jsou interaktivní formou probírána témata jako šikana, alkohol a drogy, komunikace a konflikty, finanční gramotnost nebo vstup na trh práce. Projekt se realizuje díky podpoře společností GE Money Bank a Magna.

Abeceda rodinných financí

Projekt Abeceda rodinných financí je celorepublikovým projektem, jehož realizátorem v regionu Nymburk a okolí se stalo Respondeo, o. s. Jedná se o sérii přednášek s pevně danou strukturou témat ("Podepsat můžeš, přečíst musíš", "Peníze v zaměstnání", "Rodinný rozpočet", "Finanční produkty a služby", "Jak se zadlužovat zodpovědně").

Kurzy probíhají od 30.05. (každý čtvrtek, celkem 5x) v Sadské (prostory PL Kosmonosy) a jsou otevřeny primárně klientům PL Kosmonosy, a dále pak všem, kteří o účast projeví zájem.